ตารางเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ สำหรับเข้าศึกษาทางไกลในช่อง DLTV

ตารางสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ สำหรับเข้าศึกษาทางไกลในช่อง DLTV

Read more

เรื่อง ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ เข้าร่วมพบ
ปะหารือการจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๒๐๑๙)

Read more

ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในสถานการณ์โควิด-๑๙

Read more

เรื่อง ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองไทยรัฐ ๗ เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

Read more

แบบสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ ปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ป

Read more