ประชาสัมพันธ์ ไลน์กลุ่มในรายวิชาเรียนต่างๆเพื่อจัดการเรียนการสอนทางไกล

ประชาสัมพันธ์ ไลน์กลุ่มในรายวิชาเรียนต่างๆเพื่อจัดการเรียนการสอนทางไกล

Read more

ตารางเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ สำหรับเข้าศึกษาทางไกลในช่อง DLTV

ตารางสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ สำหรับเข้าศึกษาทางไกลในช่อง DLTV

Read more

เรื่อง ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ เข้าร่วมพบ
ปะหารือการจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๒๐๑๙)

Read more

ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในสถานการณ์โควิด-๑๙

Read more