นายประเสริฐ พรมพิชัย และคณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ ได้ไปศึกษาดูงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

วันที่ 24 สิงหาคม 25

Read more