บุคลากร

นายอลงกรณ์ เขตสกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายวุฒิ ไตรมาศ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน

นางหทัยรัตน์ ชูจันทร์

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางทิพวรรณ จารุบุตร

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางพเยาว์ มีธรรม

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววัชรินทร์ สระแก้ว
นายศิวดล คำพันธ์
นายกฤษดา อ้วนตงต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอาภัสรา ไวมือ
นางสาววจี อินจันทร์
นางสาววรุณยุพา วรเทพ
นางสาวจุฑามาศ ศรีอร่าม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสุธรรมา กล่อมกลอย
นางหทัยรัตน์ ชูจันทร์
นางพเยาว์ มีธรรม
นางสาวศิญดา ใจเย็น
นางสาวนวลใย ภูคงคา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวสุรัญญา สุโขติ
นางสาวชลธิชา นาคะปักษิณ

กลุ่มสาระการเรียรู้ภาษาต่างประเทศ

นางทิพวรรณ จารุบุตร
นางศิริรัตน์ ฉายวัฒนะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวุฒิ ไตรมาศ
นางสาวรสิตา แก้วคำ
นางสาวลักขณา ปากพลีนอก
นายชัยรัตน์ วิสาสะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวสุชาดา ยุทธวิธี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวรัฐธยา สันทัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวสุดาพร โมทนา

พนักงานธุรการ

นายประดิษฐ นุตศิริ
พนักงานธุรการ
นางสาวอารีรัตน์ โทนนุ่ม
พนักงานธุรการ

ช่างครุภัณฑ์

นายวิชัย บรรลังค์
นายอภิชาติ นรสิงห์