น้ำยาอเนกประสงค์

ในการดำเนินชีวิตบนวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียงนั้น การลดรายจ่ายของครอบครัวเป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะรายจ่ายสำหรับซื้อน้ำยาหรือสารทำความสะอาดที่ทุกครัวเรือนต้องใช้เป็นประจำทุกวันทั้งสบู่ น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผักหรือทำความสะอาดต่างๆ ซึ่งทำให้แต่ละบ้านต้องจ่ายเงินไปเป็นจำนวนไม่น้อย การทำน้ำยาเอนกประสงค์ด้วยวิธีการที่ง่ายดายเพื่อใช้เองและช่วยลดรายจ่ายทางการเงินของครอบครัว ด้วยผลผลิตเหลือกินเหลือใช้และหาได้ง่ายในท้องถิ่น จึงถือเป็นทางเลือกแห่งวิถีการพึ่งตนเองอันชาญฉลาดของครอบครัวยุคใหม่
การ โดยการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทาง โดยที่นำเอาวัสดุ อุปกรณ์ มีอยู่ในท้องถิ่นและงบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินงาน ไม่เป็นภาระกับโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองหรือครูที่ร่วมจัดกิจกรรมซึ่งสอดคล้องกับหลักความพอประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็จะมีน้ำยาเอนกประสงค์ไว้ใช้เองทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายและปลอดภัยจากการใช้น้ำยาเอนกประสงค์ที่ปลอดสารเคมี ซึ่งสอดคล้องกับหลักความมีเหตุผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ น้ำยาเอนกประสงค์ที่ได้สามารถทำความสะอาดเครื่องใช้ในครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยไร้สารพิษ ไม่มีสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การที่เราทำน้ำเอนกประสงค์แล้วเราจะได้รับความรู้ในขั้นตอนวิธีการทำ ซึ่งสามารถนำความรู้นี้ไปพัฒนา ปรับปรุงในครั้งต่อไป เพื่อลดต้นทุนการผลิต และให้ได้กำไรมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการทำน้ำยาเอนกประสงค์ เราจำเป็นต้องมีความขยันหมั่นเพียร อดทน รับผิดชอบและคุณธรรมอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือการอยู่อย่างพอเพียงซึ่งจะสอดคล้องกับเงื่อนไขคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง