สมุนไพรไล่ยุง

ยุงเป็นพาหะของการเกิดโรคที่สำคัญ ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย ไข้สมองอักเสบ รวมทั้งประเทศไทยมีสภาพอากาศเหมาะแก่การแพร่กระจายพันธุ์ ดังนั้นฐานสมุนไพรไล่ยุง จึงคิดผลิตภัณฑ์ไล่ยุง ที่มาจากธรรมชาติปลอดสารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันในโรงเรียนของเรามีสมุนไพรหลายชนิดที่ปลูกในสวนเศรษฐกิจพอเพียงที่มีคุณสมบัติในการไล่ยุงได้ จึงได้นำผิวมะกรูด และใบยูคาลิปตัส มาใช้ในกลั่นน้ำมันหอมระเหยด้วยไอน้ำ จากนั้นนำน้ำมันหอมระเหยมาผลิตเป็นเจลปรับอากาศไล่ยุง และสเปร์ยไล่ยุง ฐานสมุนไพรไล่ยุงได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 เงื่อนไข 3 ห่วง 4 มิติ