พอเพียงกล้วยๆ

กล้วย เป็นผลไม้ที่ทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ คัดเลือกมาทำการเพาะปลูก เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีคุณประโยชน์ อุดมไปด้วยวิตามินที่หลากหลาย ราคาถูก จัดหาได้ง่าย และการดูแลไม่ยุ่งยาก นักเรียนสามารถดูแลได้เองเพื่อการบริโภคและเป็นการค้า ในการปฏิบัติกิจกรรมฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการทำงานร่วมกัน ปฏิบัติงานในแปลงกล้วย ด้วยความระมัดระวัง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการปลูกกล้วย สามารถแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การปลูกกล้วยและการเพิ่มผลผลิตได้ รู้จักการคำนวณหาพื้นที่ผิวของต้นกล้วยเพื่อวางแผนการเพาะปลูกและแปรรูป อ่านและสรุปบทความเกี่ยวกับกล้วยแล้วพูดและเขียนแสดงทัศนะของตนเองได้ สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะจากส่วนต่างๆ ของกล้วยทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการของตนเองได้ พร้อมทั้งร่วมสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมงานใบตอง นำผลิตภัณฑ์ใบตองมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างพอเพียงและมีความสุข ตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 สืบไป