ไทยรัฐ ๗ อะคาเดมี่

กีฬาฟุตบอล เป็นกีฬายอดนิยมประเภทหนึ่งที่ประชาชนให้ความสนใจกันทั่วโลก สามารถใช้เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายประเภทแอโรบิก สามารถสร้างความแข็งแรงและความอดทนให้กับระบบกล้ามเนื้อ ระบบหายใจและการไหลเวียนโลหิต รวมทั้งระบบอื่นๆ ของร่ายกายได้ เป็นอย่างดี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพจิต ตลอดจนพัฒนาสุขภาพร่างกายของนักเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นสถานที่ให้ชุมชนสามารถมาพื้นที่เพื่อเป็นการออกกำลังกายได้ ทั้งนี้ ฐานไทยรัฐ ๗ อะคาเดมี่จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง