สบู่สมุนไพร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชดำรัสแก่พสกนิกรชาวไทยเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงการรู้จักพึ่งตนเอง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเป็นการตอบสนองวิสัยทัศน์โรงเรียน ที่กล่าวว่า “ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” รวมถึงบริเวณพื้นที่ชุมชนรอบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบเชิงเขา ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ มีสภาพดินเหมาะแก่การเพาะปลูกไม้ยืนต้นต่างๆ รวมถึงพืชสมุนไพร ดังนั้น จึงมีพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด ซึ่งพืชสมุนไพรแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน บางชนิดสามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรค บำรุงสุขภาพ บางชนิดสามารถนำมาผลิตเป็นเครื่องสำอางได้ เป็นต้น

สบู่เป็นเครื่องสำอางชนิดหนึ่งที่ใช้ในการทำความสะอาดร่างกาย ปัจจุบันกระบวนการผลิตสบู่มีการเพิ่มส่วนผสมอื่นๆ เพื่อให้สบู่มีสรรพคุณตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น เช่น มีสีสรรที่สวยงามน่าใช้ มีกลิ่นหอม และมีสรรพคุณทางยาในทางการค้า มีการใช้สารสังเคราะห์เพิ่มขึ้นทำให้ผลิตภัณฑ์น่าใช้ บรรจุภัณฑ์สวยงามแต่อาจปนเปื้อนด้วยสารเคมีที่เป็นอันตราย มีพิษตกค้าง เนื่องจากสบู่ส่วนใหญ่ที่ใช้ในปัจจุบันมีส่วนผสมที่เป็นพิษของสารซักฟอกและสารเคมี และเศษที่หลงเหลือในอุตสาหกรรมจากการกลั่นน้ำมันและปิโตรเลียมเคมี รวมถึงวัตถุกันเสียซึ่งสารเหล่านี้ล้วนส่งผลร้ายต่อคนและสัตว์ อีกทั้งสบู่ตามท้องตลาดมีราคาสูง การใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในธรรมชาติมาเป็นส่วนผสมเพิ่มเติมในสบู่แทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์จึงเป็นทางเลือกที่มีความปลอดภัยมากขึ้น และมีราคาถูก สมุนไพรที่ใช้ในทำสบู่นั้นมีสรรพคุณทางยา เช่น มีน้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นเฉพาะ ใช้ในการบำบัดโรค มีสีสรรสวยงาม ทำให้สบู่สมุนไพรที่ผลิตขึ้นจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมีคุณลักษณะเฉพาะที่หลากหลาย รวมถึงมีคุณค่าทางภูมิปัญญา

ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยการผลิตสบู่สมุนไพรน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ลดค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือเศรษฐกิจชุมชนได้มาก เพราะวัตถุดิบหลักที่ใช้เป็นวัสดุที่ผลิตเอง ชุมชนรอบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ เป็นชุมชนเกษตรกรสามารถปลูกพืชน้ำมัน และสกัดน้ำมันโดยวิธรการง่ายๆ นำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลัก นอกจากนี้ในแหล่งชุมชนที่มีไขมันสัตว์เหลือใช้ อีกทั้งสมุนไพรหาได้ในท้องถิ่นอีกมากมาย การผลิตสบู่ผสมสมุนไพรจึงเป็นการสนับสนุนการนำสารจากวัสดุธรรมชาติที่ผลิตได้เองมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าราคาถูกประหยัด